Semalt hünärmeninden soraň: Google gaty köp mahabatly bir sahypany nädip işleýär?Google hemmämize mälim bir at. Web sahypasynyň eýesi hökmünde Google, esasan, web sahypasyny gurmagyň we dolandyrmagyň görkezmelerini kesgitleýär. Bu ýerde, web sahypasynyň dolandyryjylary hökmünde göz öňünde tutmaly möhüm bir faktory ara alyp maslahatlaşarys. Google, gaty köp mahabat bilen web sahypalary bilen iş salyşýar.

Mazmuny mahabatlandyrmak islendik web sahypasy marketing strategiýasynyň başynda durýar. Şol sebäpli görkezilmäge garaşýan ýeterlik mahabat bar, şonuň üçin sahypaňyzda gaty köp mahabat goýulsa näme bolar?

Google-yň özüni alyp barşyna ýa-da gaty köp mahabaty bolan saýtlar bilen gatnaşygyna täsir edýän birnäçe faktor bar. Google-dan Jon Müller, SERP-de reýting bermek meselesinde köp mahabatly saýtlaryň nähili işlenýändigi barada bize dogry ugry görkezýär.

Bu mesele 11-nji dekabrda Google Gözleg Merkezi göni ýaýlymynda çözüldi we Jon Müller gözleg netijeleri üçin indekslenende köp mahabatly saýtlaryň nähili işlenýändigini kesgitleýän birnäçe faktoryň bardygyny düşündirende birneme ýeňil paýlaşdy. Web sahypalarynyň gaty seýrek şertlere gabat gelende SERP-den aýrylyp bilinjekdigini, ýöne beýle bolmajakdygyny düşündirýär.

Müller, Google-yň web sahypalarynyň görkezmelerini aç-açan bozýan hem bolsa, Google-yň käbir saýtlary SERP-de saklamagy saýlaýandygyny düşündirmek bilen düşündirýär. Ine, onuň aýtjak bolýan zady.

Mülleriň pikiriçe gaty köp mahabatly saýtlarda näme bolýar

Bitarap bolmak we hiç hili erbet mysal getirmezlik üçin Müller haýsydyr bir ýörite sahypanyň işleýşi bilen gürleşip bilmedi we hiç hili mysal getirmedi. Muňa derek, google-dan ortaça ulanyjy tejribesi bolan saýtlary nähili ulanýandygy barada has giňişleýin gürledi.

Ulanyjy tejribesi pes bolan saýtlaryň sanawyna baha berýän käbir algoritm täzelenmelerini agzap geçýär:
  • Sahypanyň ýerleşiş algoritmi: bu algoritm 2012-nji ýylda işe girizildi we bukjanyň üstünde gaty köp mahabatly saýtlara täsir edýär.
  • Sahypanyň tizligi algoritmi: bu gaty köp mahabatyň netijesinde haýal ýüklenýän saýtlara täsir edýär. 2018-nji ýylda işe girizildi.
  • Esasy web witallary: bu algoritm, optimal ulanyjy tejribesinden az web sahypalaryny nyşana alýar. Bu 2021-nji ýylyň maý aýynda satuwa çykarylar.
Mundan başga-da, Müller mysallary ulanmazdan düşündirmegiň kyndygyny, ýöne mahabatlaryň ulanyjy tejribesine edýän täsiri bilen baglanyşykly birnäçe zada seredilýändigini düşündirýär. Birnäçe ýyl mundan ozal ýokardaky bukjanyň mazmuny birneme çynlakaý agramlanan bir zat boldy.

Şonuň üçin ýokarda mahabat mazmuny gaty köp bolsa, ulanyjynyň tejribesine täsir edip biljek bir zat. Geçmişde web sahypasynyň tizligini möhüm reýting faktory hasaplaýan başga-da birnäçe täzelenmeler bar.

Esasy web Vitallar maý aýynda işe başlar, bu hem SERP-de reýtinge kömek edýär.

Ulanyjy tejribesi pes bolan sahypalar henizem tertipleşip bilermi?

Bu pursatda, sahypada gaty köp mahabatyň bolmagynyň esasy kemçiliginiň UX-a täsir etmegidir. Müller, erbet ulanyjy tejribesi bolan sahypalaryň belli bir soraglar üçin örän möhüm maglumatlary berende tertipleşdirip biljekdigini düşündirýär.

Gözlegiň netijesi boýunça kesgitlemek üçin köp faktorlaryň ulanylýandygyny ýadymyzdan çykarmaly däldiris, sebäbi gözleg gözleginde haýsy web sahypasynyň has möhümdigine düşünmäge synanyşýar. Sahypa käbir ugurlarda gaty ýerlikli bolsa, ulanyjy tejribesi erbet bolsa-da, SERP netijesinde görkezilip bilner. Käwagt bu web sahypalary ýokary görkezilip bilner.

Bu, Google-yň ulanyjylaryň gözleýän zady sebäpli gözleg netijelerinde henizem bir sahypa ýerleşdirjekdigini kesgitlemäge kömek edýär. Bu ileri tutulýan meseleler. Gözleg motory ulanyjylary, erbet UX-a garamazdan web sahypasyny degişli hasaplasa, google-yň sanawyndan başga çäresi ýok.

Şeýlelik bilen, bir sahypada mahabatyň köp bolmagy web sahypasynyň awtomatiki gara sanawa alynjakdygyny ýa-da SERP-iň soňky sahypasyna geçiriljekdigini aňlatmaýar. Ulanyjylar islän zadyny alýança, Google gözüni ýummaga taýyn.

Google-yň gaty köp mahabatly web sahypalaryna reaksiýasy

Howpsuz bolmak üçin web sahypaňyzdaky mahabatlaryň sanyny ortaça saklamaly. Şeýle-de bolsa, gaty köp bolsaňyz, howsala düşmegiňiziň asyl sebäbi ýok. Munuň sebäbi, Google ulanyjy tejribesi pes bolany üçin web sahypalaryny seýrek aýyrýar.

Iň gowusy, sahypaňyzyň UX näçe erbet bolsa-da, google web sahypaňyzy indeks gündeliginden aýyrmaz. Eger şeýle bolmaly bolsa, diňe UX däl-de, faktorlaryň utgaşmasy bolmagy ähtimal. Sahypaňyz bir zat hödürleýänçä, özüňizi arkaýyn duýmaly. Google tarapyndan el bilen aýyrmak, adatça Google ulanyjylary ýa-da aýratyn bir zat hödürlemeýän web sahypalary bilen baglanyşykly bolmadyk sahypalarda ýerine ýetirilýär.

Google-yň Mülleri düşündirýär

Müller, Google-yň el bilen girip, gözlegden bir web sahypasyny düýbünden ýapmagynyň seýrek bolýandygyny, gözleg gözleginde hiç haçan peýda bolmajakdygyny düşündirýär. Köplenç şeýle aşa jeza tutuş web sahypasy bilen baglanyşykly bolmadyk ýagdaýlarda berilýär. Web sahypasynyň galan böleginden mazmuny ýa-da gymmaty barada üýtgeşik zat ýok web sahypasyny göz öňüne getiriň. Şeýle ýagdaýlarda web sahypasy topary web sahypasyny barlamak we hakykatdanam hiç hili gymmaty bolmadyk spam saýtydygyna baha bermek üçin çagyrylýar.

Şeýle web sahypasy "günäkär" diýlip hasaplansa, Google-yň görkezijisinden aýrylýar. Erbet UX bolan web sahypalary üçin google ony görkezip biler we käbir ýagdaýlarda SERP-de onuň reýtingine täsir etmek üçin beýleki faktorlar girip biler.

Müller bu mesele boýunça şahsy pikirini goşýar. Erbet UX bolan web sahypalarynyň gözleg netijelerinde saklanmagy möhümdir diýip pikir edýär. Ol öz pikirini, web sahypalarynyň eýesiniň has gowy bilmeýändigi sebäpli web sahypalarynda gezmek ýa-da elini almak gaty kyn bolan ýagdaýlary suratlandyrmak bilen düşündirýär.

Köplenç web sahypalaryny ulanmak kyn bolanlaryň käbiri kanuny kärhanalara degişlidir, bu bolsa Google-yň gadagan çekiçini ulanmagynyň beýle çalt däldigini düşündirýär. Bu garyp UX web sahypalary möhümdir, sebäbi olar öz web sahypalarynda näme etmelidigi barada adamlara has köp zat öwredip bilerler. Möhüm zadyň jikme-jiklikleriniň hemmesini bilmeýändigimiz sebäpli, bu erbet web sahypalaryndan öwrenmäge mümkinçiligimiz bar. Şeýle hem, web sahypalarymyzyň näderejede erbetdigine baha bermekde ulanyp bileris. Dolandyryp bolýarmy ýa-da gaty erbetmi? Olary käwagt ulanyp bolarmy ýa-da hemme zady täzeden düzetmelimi?

Netijede, köp geň zatlar edýärler we bu web sahypalary suboptimal. Hünärmenler hökmünde bize "muny etmek iň oňat çemeleşme däl, web ussatlarynyň görkezmelerine garşy ýok" ýaly zatlary aýtmaga mümkinçilik berýär.

Erbet UX bolan bu kompaniýalar, mahabatlarynyň gaty köpdügini duýman bilerler we kanuny bir iş bolup bilerler. Şeýle ýagdaýlarda, beýle web sahypalarynyň SERP-de görkezilmegini dowam etdirmelidigi bilen ylalaşýarys, sebäbi düýbünden ähmiýetsiz we web sahypalarynda şeýle bolmagy mümkin, sebäbi has gowy bilmeýärler.

Web sahypaňyzda gaty köp mahabatyň bolmagy başga-da birnäçe kemçilikleri bar

Başlaýanlar üçin web sahypaňyzyň ýük tizligine täsir edip biler.
Mahabatlar, adatça, gaty az geçirijilik talap edýändigi sebäpli web sahypasyna ýüklenýän ilkinji zatlardyr. Şeýle-de bolsa, sahypa ýüklenýän mahaly degişli mazmuny ýapýarlar. Şeýlelik bilen, ulanyjy mahabatyň berilmegi üçin ýene birnäçe sekunt garaşmaly bolsa, sahypadan çykmagy ähtimal.

Mahabatyň gaty köp bolmagy web sahypaňyzy spama meňzeýär.
Önüm satyn almak üçin dükan gözleýän bolsaňyz göz öňüne getiriň. Birinji web sahypasynda göni iş üçin mahabat ýok. Ikinjisinde, gözleg gözlegiňiz bilen baglanyşykly bolmadyk birnäçe mahabat bar. Haýsyny satyn alyp bilersiňiz? Elbetde, has professional görünýänligi üçin birinji. Spamerler mümkin boldugyça köp pul gazanmak isleýändikleri üçin web sahypalarynda mahabatlary ýygnamagy halaýarlar. Bu, her kim bir sahypada üç sahypadan köp mahabat bar bolsa, balykly bir zadyň bardygyny çaklamaga mejbur etdi.

Netije

Sahypaňyzda gaty köp mahabatyň bolmagy erbet, sebäbi okyjylaryňyza has köp basyş edýär. Köp gezek web sahypasyny ýapmaly bolduň, sebäbi her gezek basylanda täze açylýar. Indi has oňat alternatiwanyň ýokdugyndan başga, SERP-e gaýdyp barmakdan çekinmersiňiz.

Web sahypaňyzda gaty köp mahabat bar bolsa, müşderileriňiz özlerini alyp bararlar. Web sahypasyny çydamsyz edýär. Indi Google sizi jezalandyryp bilmez, ýöne müşderileriňiziň jeza berjekdigine iň gowy ynanyň. Audienceadyňyzdan çykarmaň, diňleýjileriňiziň gaýdyp gelmegi ýa-da ýapyşmagy üçin täsir galdyrmagyňyz möhümdir. Hiç kim okamak ýa-da söwda tejribesiniň kesilmegini islemeýär.

Ber Semalt jaň ediň we web sahypaňyzy şöhratly günlerine alyp barmagymyza tomaşa ediň.

mass gmail